Regulamin serwisu Domowladni.pl

I. Postanowienia ogólne.

Administratorem serwisu domowladni.pl jest firma Bestio. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Definicje i pojęcia stosowane w Regulaminie: użytkownik - osoba korzystająca z serwisu domowladni.pl , niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora). serwis Domowladni.pl - zbiór stron www w domenie o nazwie domowladni.pl , składający się na serwis Domowladni.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.domowladni.pl/. Umożliwia między innymi umieszczanie w serwisie plików - zdjęć, komentarzy i ocen w celu udostępnienia ich innym użytkownikom.

 • plik - zdjęcie w postaci elektronicznej zapisane w formacie: jpg, gif, bmp itp. o rozmiarze nie przekraczającym 2 MB. Pliki w serwisie mogą być dodawane tylko przez zarejestrowanych użytkowników, posiadających aktywne konto w chwili umieszczania pliku w serwisie Domowladni.pl. Każdy zamieszczony w serwisie domowladni.pl  plik ma status status pliku publicznego, oznacza to, że plik jest dostępny w serwisie Domowladni.pl dla nieograniczonego grona osób i jest widoczny w wynikach wyszukiwania serwisu Domowladni.pl.
 • materiały - wszelkiego rodzaju treści (komentarze, opisy) oraz pliki zamieszczane i zarazem publikowane w serwisie Domowladni.pl.
 • serwery Domowladni.pl - serwery, na których zainstalowane jest oprogramowanie obsługujące serwis Domowladni.pl i na których - w ramach serwisu Domowladni.pl - umieszczane są pliki.
 • konto - konto w serwisie Domowladni.pl o określonym przez użytkownika loginie i haśle, jest zakładane przez danego użytkownika po dokonaniu przez niego rejestracji. Login do konta nie podlega zmianie (nie może być zmieniony przez użytkownika), hasło natomiast może być zmienione wielokrotnie po uprzednim zalogowaniu się użytkownika na własne konto lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresu e-mail podanego podczas rejestracji w przypadku gdy użytkownik zapomniał hasła).
 • konto aktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji i po aktywowaniu go za pomocą linka wysłanego na wskazany, podczas rejestracji, adres e-mail.  Funkcjonalność i zakres działań, użytkowników kont aktywnych są zmienne w czasie, przy czym informacje w tym zakresie umieszczone są w części FAQ serwisu Domowladni.pl. Użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu Domowladni.pl, dokonywać zmiany hasła do konta serwisu oraz adresu e-mail podawanego podczas procesu rejestracji (zakładka "www.domowladni.pl/przypomnij-haslo").
 • Z poziomu konta aktywnego (po zalogowaniu się na konto, w zakładce "www.domowladni.pl/moje-wnetrza") użytkownik może zarządzać umieszczonymi przez siebie plikami.
 • konto nieaktywne - konto po dokonaniu przez użytkownika rejestracji, ale przed jego aktywowaniem. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego wysłanego w wiadomości elektronicznej na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Korzystanie z serwisu Domowladni.pl przez użytkownika konta nieaktywnego nie różni się od korzystania z serwisu przez użytkownika, który w ogóle nie dokonał rejestracji.
 • profil użytkownika - określony podczas rejestracji rodzaj konta w serwisie Domowladni.pl. W obecnej wersji serwisu (beta) istnieje tylko jeden profil użytkownika. W przyszłości serwis Domowladni.pl planuje dodanie określonych funkcjonalności przynależnych danym typom profilowi użytkowników.  Profil użytkownika, poza zbiorem plików danego użytkownika, zawierać może inne informacje o użytkowniku które zamieścił w systemie Domowladni.pl, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Domowladni.pl. Informacje dotyczące funkcjonalności zamieszczone są w dziale FAQ lub są dostępne po zalogowaniu się na koncie użytkownika. Zmiana danych w profilu użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto (wymagane login i hasło).
 • pomysł
 • kolekcja
 • administrator Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie, zarządzanie i nadzorowanie poprawności działania serwisu Domowladni.pl, który jest jest własnością firmy Bestio.
 • netykieta Zasady publikacji w Internecie treści, które nie naruszają powszechnie akceptowalnych norm obyczajowych, zasad kultury w kontaktach międzyludzkich.

II. Zasady korzystania z serwisu Domowladni.pl

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu Domowladni.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz zakres udzielonej Bestio przez użytkowników serwisu Domowladni.pl licencji. Funkcjonalność serwisu Domowladni.pl jest bliżej opisana na zakładce FAQ. W kwestiach w Regulaminie lub w serwisie Domowladni.pl nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Prawa do serwisu Domowladni.pl (z wyłączeniem praw do utworów umieszczanych przez użytkowników) przysługują firmie Bestio.
 4. Użytkownicy w ramach korzystania z serwisu Domowladni.pl, na zasadach określonych Regulaminem mają prawo do: przeglądania serwisu, w tym plików umieszczonych w serwisie Domowladni.pl przez siebie i innych użytkowników; zamieszczania w serwisie własnych plików, przy czym z uwagi na uwarunkowania techniczne pliki (zdjęcia) mogą być modyfikowane przez administratora lub automatyczne oprogramowanie serwisu. Modyfikacji może ulec format pliku, wielkość, kontrast i tym podobne parametry. Zmiany te mają na celu utrzymanie ładnej, spójnej i efektywnej prezentacji plików (zdjęć) w serwisie Domowladni.pl, komentowania umieszczonych przez siebie lub innych użytkowników plików, organizowania wszystkie dostępne w serwisie pliki we własne pomysły, oceniania plików innych oraz własnych, tworzenie własnych unikalnych kolekcji zdjęć, opisywania ich i dzielienia się nimi z innymi użytkownikami umieszczania linków do strony serwisu Domowladni.pl w innych serwisach lub stronach internetowych
 5. Użytkownicy zamieszczając materiały w serwisie dają prawo innym użytkownikom do: komentowania i oceniania materiałów zamieszczonych przez użytkownika organizowania przez użytkowników w pomysły plików udostępnionych przez użytkownika, dodawania przez innych użytkowników propozycji do listy pomysłów stworzonej przez użytkownika
 6. Warunkiem korzystania z serwisu Domowladni.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Domowladni.pl oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 7. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Domowladni.pl za wyjątkiem przypadków, gdy administrator wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Z serwisu Domowladni.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. Bestio różnicuje funkcjonalność serwisu Domowladni.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji. Szczegółowe zasady korzystania z serwisu Domowladni.pl związane z rejestracją opisane są na stronach tego serwisu i zakładce FAQ.  Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą umieszczać w serwisie Domowladni.pl pliki i oglądać pliki innych użytkowników.
 9. Przy rejestracji użytkownicy mogą być proszeni przez system o dane osobowe jak wiek, płeć miejscowość (kod pocztowy). Informacje te są anonimowe i mają charakter statystyczny. Serwis Domowladni.pl zastrzega sobie prawo wykorzystywania tego typu danych do badań statystycznych, marketingowych, rozwoju oraz udoskonalenia funkcjonalności serwisu Domowladni.pl. Wszystkie inne dane osobowe umieszczane publicznie na łamach serwisu Domowladni.pl użytkownicy dokonują dobrowolnie na własną odpowiedzialność.
 10. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu Domowladni.pl są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie serwisu dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, niezbędna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, przesłanego w wiadomości e-mail na podany przy rejestracji adres. Brak aktywacji konta poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego powoduje zniwelowanie skutków rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji kotna, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto aktywne.
 11. Poprzez rejestrację w serwisie Domowladni.pl każdy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowych zdarzeniach takich jak, nowe posty lub zdjęcia na forum grupy dyskusyjnej, komentarze w profilu, wiadomości e-mail i inne. Powyższe informacje i powiadomienia mogą być wysyłane na wskazane przy rejestracji lub zmianie danych konto e-mail. otrzymywanie informacji marketingowo-reklamowych serwisu Domowladni.pl oraz podmiotów trzecich na podstawie odrębnych porozumień z Domowladni.pl,
 12. Użytkownik korzystając w serwisu Domowladni.pl poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń a wykonywanie tych praw (odpowiednio przez Bestio).
 13. Użytkownik udziela serwisowi Domowladni.pl oraz innym serwisom pochodnym firmy Bestio bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie, zwielokrotnianie, utrwalanie i modyfikację plików i treści dowolną techniką w celach marketingowych w mediach takich jak Internet czy prasa, przy czym są świadomi że zakres ten nie naruszy praw osób trzecich.
 14. Użytkownik zrzeka się na rzecz serwisu Domowladni.pl oraz pochodnych serwisów firmy Bestio, wykonywania wszelkich praw autorskich w odniesieniu do przekazywanych materiałów (plików, tekstów) w maksymalnym dopuszczalnym przez przepisy prawne zakresie. Oznacza to że użytkownik nie może się domagać od serwisu Domowladni.pl jakiegokolwiek zadośćuczynienia lub korzyści materialnych za udostępnione przez niego w serwisie materiały (pliki i teksty).
 15. W rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Użytkownik zrzeka się wykonywania wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych Utworów w maksymalnym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie, w odniesieniu do firmy Bestio. Zobowiązuje się również nie żądać od Bestio oznaczania utworów lub ich egzemplarzy nazwiskiem, pseudonimem lub jakimkolwiek innym oznaczeniem wskazującym na użytkownika, przy czym Bestio zapewnia, iż w serwisie Domowladni.pl pliki użytkownika będą posiadały źródło pochodzenia (będą oznaczone jako pochodzące od określonego użytkownika, poprzez wskazanie jego loginu w serwisie).
 16. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Domowladni.pl, a także za skutki udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń w tym za korzystanie z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Bestio z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych plików, komentarzy lub innych treści w serwisie Domowladni.pl lub z tytułu udzielenia, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika licencji, zgód i zezwoleń, a także z tytułu korzystania przez Bestio z udzielonych przez użytkownika praw w granicach tych praw, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Bestio lub takiego podmiotu zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom Bestio lub takiego podmiotu. W przypadku gdyby Bestio już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Bestio wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Bestio kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej. Zobowiązania użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w serwisie.
 17. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone serwisowi Domowladni.pl i zwolnić serwis Domowladni.pl z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
 18. Administrator oraz Bestio nie odpowiadają w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za materiały (pliki oraz teksty) przekazywane i publikowane na łamach serwisu Domowladni.pl przez użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
 19. Administrator Domowladni.pl zastrzega sobie prawo moderowania Materiałów (plików i tekstów) publikowanych przez użytkownika w serwisie Domowladni.pl, co również oznacza, iż administrator może odmówić opublikowania na łamach serwisu Domowladni.pl materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami netykiety.
 20. Administrator ma prawo selekcji materiałów udostępnianych przez użytkowników na łamach serwisu Domowladni.pl, niedopuszczenie materiału do dalszej publikacji w serwisie może być uwarunkowane jego złą jakością lub brakiem związku tematycznego z serwisem.
 21. Administrator Serwisu Domowladni.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania konta wobec każdego użytkownika, którego działania w serwisie Domowladni.pl są sprzeczne z:
  1. powszechnie obowiązującym prawem,
  2. przepisami niniejszego Regulaminu i wszelkich dodatków lub c. dobrymi obyczajami, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Domowladni.pl lub jego innych użytkowników.
 22. Użytkownik umieszczając w serwisie Domowladni.pl dowolne materiały (pliki, komentarze itp) w dalszej części zwane utworami udziela Bestio nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego, nieograniczonego co do terytorium i nie objętego warunkami prawa do:
  1. modyfikacji utworów według własnego uznania, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium,
  2. publikacji utworów w serwisie Domowladni.pl oraz w innych serwisach firmy Bestio tłumaczenia, przystosowywania, wprowadzania zmian, w tym zmian układu (całości lub którejkolwiek części utworu).
  3. Opisywania, oceniania oraz nazywania utworów, kojarzenia ich z innymi utworami, promowania utworów w wybranych miejscach serwisu Bestio oraz udostępniania do publicznego wglądu, oceny i komentowania.
 23. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Bestio do:
  1. przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
  2. kontaktowania się Bestio z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem Domowladni.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach itp.),
 24. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto może w każdym czasie dostępności serwisu usunąć swoje konto, przy czym w takim przypadku wszystkie umieszczone przez tego użytkownika pliki jeśli Bestio zadecyduje o pozostawieniu ich w serwisie w oparciu o udzieloną przez użytkownika licencję,
 25. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Bestio sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe.
 26. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem loginu i hasła użytkownika. Niniejszym użytkownik rejestrując się i zakładając w konto w serwisie Domowladni.pl zobowiązany jest do zachowania swojego hasła w tajemnicy.
 27. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie Domowladni.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Bestio. W szczególności niedozwolone jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba.
 28. Każdy użytkownik serwisu Domowladni.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
  1. rozsyłanie do innych użytkowników poprzez udostępnione w serwisie narzędzia komunikacji z innymi użytkownikami spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Domowladni.pl), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja bez wiedzy administratora.
  2. rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Domowladni.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  3. podszywanie się pod inne osoby,
  4. naruszanie tajemnicy korespondencji,
  5. naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (w szczególności użytkownik może umieszczać wyłącznie pliki, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Domowladni.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane),
  6. przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Domowladni.pl na inną osobę bez pisemnej zgody Bestio,
 29. Bestio oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis Domowladni.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu Domowladni.pl, Bestio:
  1. 1.nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu Domowladni.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy;
  2. 2.zastrzega sobie prawo usunięcia, bezwarunkowo, wszystkich lub niektórych plików udostępnionych przez jakiegokolwiek użytkownika w serwisie Domowladni.pl oraz komentarzy lub innych treści umieszczanych przez jakiegokolwiek użytkownika w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu, "netykiety", zasad współżycia społecznego; postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,
 30. Bestio oświadcza, iż w ramach serwisu Domowladni.pl nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików udostępnionych przez użytkowników w serwisie Domowladni.pl, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w serwisie Domowladni.pl.
 31. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu Domowladni.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Bestio powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) i umieszczając na stronie główniej serwisu Domowladni.pl (http://www.domowladni.pl/) stosowną informację.
 32. Bestio oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu Domowladni.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres kontakt@domowladni.pl.
 33. W ramach serwisu Domowladni.pl Bestio zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Bestio informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Bestio zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie Domowladni.pl: "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Bestio udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (kontakt@domowladni.pl).
 34. Bestio oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu Domowladni.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Bestio oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Domowladni.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres kontakt@domowladni.pl. Bestio do korzystania z Internetu, w tym serwisu Domowladni.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Bestio zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Bestio nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu Domowladni.pl.
 35. W ramach przewidzianej dla serwisu Domowladni.pl funkcjonalności Bestio przewiduje grupowanie plików przez umieszczających pliki użytkowników, w szczególności grupowanie pozwalające określić charakter danego pliku. Zasadniczym celem grupowania plików jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych treści oraz ochrona użytkowników przed treściami przez nich niepożądanymi (np. treści drastyczne, treści erotyczne lub inne treści przeznaczone dla osób pełnoletnich). Użytkownik zamieszczający pliki w serwisie Domowladni.pl jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych plików przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis Domowladni.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika. Bestio ma prawo do zmiany klasyfikacji danego pliku gdy w oczywisty sposób klasyfikacja danego pliku jest nieprawidłowa, przy czym może to zrobić na wniosek innego użytkownika lub z własnej inicjatywy. Użytkownik zarejestrowany posiadający aktywne konto ma prawo zmienić klasyfikację danego pliku, chyba że plik taki został już zaklasyfikowany przez Bestio do określonej kategorii (np. treści przeznaczonych dla osób dorosłych, erotycznych, drastycznych - w zależności od bieżącej funkcjonalności serwisu Domowladni.pl w tym zakresie). W przypadku przewidzianym w zdaniu poprzedzającym, użytkownik ma jedynie prawo wnioskować do Bestio o zmianę klasyfikacji.
 36. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Bestio w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Bestio może usuwać konta użytkowników, na które nie nastąpi logowanie przez okres następujących po sobie 90 dni.
 37. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Bestio w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Bestio może usuwać pliki, w przypadku, gdy w okresie następujących po sobie 90 dni brak będzie odwołań do tych plików (wyświetleń plików).
 38. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Bestio w zakresie usuwania plików, kont, komentarzy i innych treści, Bestio będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu e-mail; treść loginu nie może naruszać praw osób trzecich.
 39. Serwis Domowladni.pl nie odpowiada w dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  1. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu Domowladni.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie Domowladni.pl, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,
  3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu Domowladni.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Bestio,
  5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu Domowladni.pl, Bestio w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Domowladni.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Bestio deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu Domowladni.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Bestio płatnych usług w ramach serwisu Domowladni.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Bestio w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,
  7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie Domowladni.pl.
 40. Uwagi oraz zastrzeżenia co do serwisu prosimy zgłaszać na adres: kontak@domowladni.pl
 41. Bestio oświadcza, iż prowadzi rejestrację wszystkich plików, komentarzy oraz innych treści umieszczanych w serwisie Domowladni.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło.
 42. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2010 roku.
 43. Bestio zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Bestio poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie Domowladni.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Domowladni.pl po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.